Giáo dụcLớp 7

Giải Toán 7 Bài 12: Số thực

Giải bài tập Toán 7 trang 44, 45 giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 12 Số thực chương I.

Tài liệu được biên soạn chính xác, bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Bạn đang xem: Giải Toán 7 Bài 12: Số thực

Giải bài tập Toán 7 trang 44 Tập 1

Bài 87 (trang 44 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Điền các dấu (∈;∉;⊂) thích hợp vào ô vuông :

3 ☐ Q; 3 ☐ R; 3 ☐ I; -2,53 ☐ Q

0,2(35) ☐ I; N ☐ Z; I ☐ R

Xem gợi ý đáp án

Ta có :

3 ∈ Q;     ​3 ∈ R;     3 ∉I ;      −2,53 ∈ Q;

0,2(35) ∉ I;          N ⊂ Z;            I ⊂ R

Bài 88 (trang 44 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau :

a) Nếu a là số thực thì a là số … hoặc số …

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng …

Xem gợi ý đáp án

a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ.

b) Nếu b là số vô tỉ thì b viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Bài 89 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Trong các câu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai ?

a) Nếu a là số nguyên thì a cũng là số thực;

b) Chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng không là số hữu tỉ âm;

c) Nếu a là số tự nhiên thì a không phải là số vô tỉ.

Xem gợi ý đáp án

a) Đúng.

b) Sai.

c) Đúng.

Bài 90 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Thực hiện các phép tính :

a) \left(\dfrac{9}{25} - 2.18 \right) : \left(3\dfrac{4}{5} + 0,2 \right);

b) \dfrac{5}{18} - 1,456 : \dfrac{7}{25} + 4,5.\dfrac{4}{5}

Xem gợi ý đáp án

a) \left(\dfrac{9}{25} - 2.18 \right) : \left(3\dfrac{4}{5} + 0,2 \right)

= \left(\dfrac{9}{25} - 36 \right) : \left(\dfrac{19}{5} + \dfrac{1}{5} \right)

= \left(\dfrac{9}{25} - \dfrac{900}{25}\right) : \dfrac{20}{5}

= \dfrac{-891}{25} : 4

= \dfrac{-891}{100 } = -8,91

b) \dfrac{5}{18} - 1,456 : \dfrac{7}{25} + 4,5.\dfrac{4}{5}

=\dfrac{5}{18} - \dfrac{1456}{1000} : \dfrac{7}{25} + \dfrac{45}{10}.\dfrac{4}{5}

=\dfrac{5}{18} - \dfrac{1456}{1000} . \dfrac{25}{7} + \dfrac{45}{10}.\dfrac{4}{5}

=\dfrac{5}{18} - \dfrac{26}{5} + \dfrac{18}{5}

=\dfrac{5}{18} - \dfrac{8}{5}

=\dfrac{25}{90} - \dfrac{144}{90}

=\dfrac{-119}{90} = -1\dfrac{29}{90}

Giải bài tập Toán 7 trang 45 : Luyện tập

Bài 91 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

a) 3,02 < 3,☐1

b) 7,5☐8 > 7,513

c) 0,4☐854 < 0,49826

d) 1,☐0765 < 1,892

Xem gợi ý đáp án

a) 3,02 < 3,01

b) 7,508 > 7,513

c) 0,49854 < 0,49826

d) 1,90765 < 1,892

Bài 92 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Sắp xếp các số thực :

3,2;        1;      -\frac{1}{2};         7,4;       0;       1,5.

a) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

b) Theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng.

Xem gợi ý đáp án

-3,2 < -1,5 < -\dfrac{1}{2} < 0 < 1 < 7,4

b) Sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn của các giá trị tuyệt đối của chúng :

Ta có :

|-3,2| = 3,2;

|-1,5| = 1,5;

\mid-\dfrac{1}{2}\mid = \dfrac{1}{2};

|0| = 0;\,\,|1| = 1; \,\, |7,4| = 7,4.

0 < \dfrac{1}{2} < 1 < 1,5 < 3,2 < 7,4

Nên |0 |< |-\dfrac{1}{2}| < |1 |< |-1,5| < |-3,2 |< 7,4

Bài 93 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tìm x,x, biết :

a) 3,2 . x + (1,2) . x + 2,7 = 4,9;

b) (5,6) . x + 2,9 . x 3,86 = 9,8

Xem gợi ý đáp án

a) 3,2x + (1,2)x + 2,7 = 4,9

2x = 4,92,7

2x = 7,6

x = 7,6 : 2

x = 3,8

b) (5,6)x + 2,9x3,86 = 9,8

2,7x = 9,8 + 3,86

2,7x = 5,94

x = 5,94 : (2,7)

x = 2,2

Bài 94 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Hãy tìm các tập hợp:

a) Q I;

b) R I;

Xem gợi ý đáp án

a) Q là tập hợp các số hữu tỉ, I là tập hợp các số vô tỉ. Giữa hai tập hợp này không có phần tử nào chung nên giao của chúng là tập hợp rỗng.

Q I =

b) Vì tập hợp R bao gồm tất cả tập hợp Q và tập hợp I nên tập hợp các số vô tỉ là tập hợp con của tập R các số thực, do đó ta có:

R I = I

Bài 95 (trang 45 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Tính giá trị các biểu thức:

A = -5,13 : \left(5\dfrac{5}{28} - 1\dfrac{8}{9}.1,25 + 1\dfrac{16}{63}\right)

B =  \left(3\dfrac{1}{3}.1,9 + 19,5 : 4\dfrac{1}{3}\right) . \left(\dfrac{62}{75} - \dfrac{4}{25}\right)

Xem gợi ý đáp án

a)

= -5,13 : \left(5\dfrac{5}{28} - 1\dfrac{8}{9}.1,25 + 1\dfrac{16}{63}\right)

= -5,13 : \left(\dfrac{145}{28} - \dfrac{17}{9}.\dfrac{125}{100} + \dfrac{79}{63}\right)

= -5,13 : \left(\dfrac{145}{28} - \dfrac{17}{9}.\dfrac{5}{4} + \dfrac{79}{63}\right)

= -5,13 : \left(\dfrac{145}{28} - \dfrac{85}{36} + \dfrac{79}{63}\right)

= -5,13 : \left(\dfrac{1305}{252} - \dfrac{595}{252} + \dfrac{316}{252}\right)

=-5,13 : \dfrac{1026}{252}

= -5,13 : \dfrac{57}{14}

= -5,13.\dfrac{14}{57}

= \dfrac{-71,82}{57 } = -1,26

b) = \left(3\dfrac{1}{3}.1,9 + 19,5 : 4\dfrac{1}{3}\right) . \left(\dfrac{62}{75} - \dfrac{4}{25}\right)

=\left(\dfrac{10}{3}.1,9 + \dfrac{19}{5}:\dfrac{13}{3} \right).\left(\dfrac{62}{75} - \dfrac{12}{75}\right)

=\left(\dfrac{19}{3} + \dfrac{19}{5}.\dfrac{3}{13} \right).\dfrac{50}{75}

= \left(\dfrac{19}{3} + \dfrac{58,15}{13} \right).\dfrac{2}{3}

= \left(\dfrac{19}{3} + 4,5 \right).\dfrac{2}{3}

= \dfrac{19 + 13,5}{3} .\dfrac{2}{3}

=\dfrac{32,5}{3} .\dfrac{2}{3}

= \dfrac{65}{9}

= 7\dfrac{2}{9}

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button