Giáo dụcLớp 7

Giải Toán 7 Bài 5: Hàm số

Giải bài tập Toán 7 trang 63, 64, 65 giúp các em học sinh lớp 7 xem đáp án giải các bài tập của chương 2 bài 5: Hàm số.

Tài liệu giải các bài tập 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 với nội dung bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 7 tập 1. Qua đó giúp học sinh lớp 7 tham khảo nắm vững hơn kiến thức trên lớp. Mời các bạn cùng theo dõi bài tại đây.

Bạn đang xem: Giải Toán 7 Bài 5: Hàm số

Giải bài tập Toán 7 chương II trang 63 Tập 1

Bài 24 (trang 63 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng xy được cho trong bảng sau:

x 4 −3 2 1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Xem gợi ý đáp án

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 25 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số: y = f(x) = 3x^2 + 1. Tính f\left(\dfrac{1}{2}\right); f(1); f(3)

Xem gợi ý đáp án

Bài 26 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y= 5x – 1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

x = -5; -4; -3; -2; 0; \dfrac{1}{5}.

Xem gợi ý đáp án

Thay giá trị của x vào hàm số y để tính giá trị hàm số.

Ta có y = 5x – 1

+ Khi x = -5 thì y = 5.(-5) – 1 = -25 – 1 = -26

+ Khi x = -4 thì y = 5.(-4) – 1 = -20 – 1 = -21

+ Khi x = -3 thì y = 5.(-3) – 1 = -15 – 1 = -16

+ Khi x = -2 thì y = 5.(-2) – 1 = -10 – 1 = -11

+ Khi x = 0 thì y = 5.(0) – 1 = 0 – 1 = -1

+ Khi x = \dfrac{1}{5} thì y = 5.\dfrac{1}{5} - 1= 1 - 1 = 0

Ta lập được bảng giá trị sau:

x -5 -4 -3 -2 0 \frac{1}{5}
y -26 -21 -16 -11 -1 0

Giải bài tập Toán 7 trang 64: Luyện tập

Bài 27 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là:

a) 

x -3 -2 -1 \frac{1}{2} 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x 0 1 2 3 4
y 2 2 2 2 2
Xem gợi ý đáp án

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số: y = f(x) = \dfrac{12}{x}

a) Tính f(5);     f(-3).

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

x −6 −4 −3 2 5 6 12
f(x)=12x
Xem gợi ý đáp án

Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số.

a) f(5) = \dfrac{12}{5} = 2,4

f(-3) = \dfrac{12}{-3} = -4

b) Lần lượt ta thay -6;\, -4 ;\, -3 ;\, 2 ;\, 5 ;\, 6 ; \,12 vào công thức:

y = f(x) = \dfrac{12}{x}

Ta được các giá trị tương ứng y là -2;\, -3;\, -4;\, 6;\, 2,\, 4;\, 2; \,1.

Ta được bảng sau:

x -6 -4 -3 2 5 6 12
f(x) = \dfrac{12}{x} -2 -3 -4 6 2,4 2 1

Bài 29 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Xem gợi ý đáp án

Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số.

+ f(1) = 12 – 2 = 1 – 2 = -1

+ f(0) = 02 – 2 = 0 – 2 = -2

+ f(-1) = (-1)2 – 2 = 1 – 2 = -1

+ f(-2) = (-2)2 – 2 = 4 – 2 = 2

Bài 30 (trang 64 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = f(x) = 1 – 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b) f\left(\dfrac{1}{2}\right) = -3?

c) f(3) = 25 ?

Xem gợi ý đáp án

Thay giá trị của x vào hàm số f(x) để tính giá trị hàm số. Từ đó kết luận khẳng định đúng.

Ta có y = f(x) = 1 – 8x

a) f(-1) = 1 – 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định là đúng.

b) f\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1 - 8.\left(\dfrac{1}{2}\right) = 1 - 4 = -3nên khẳng định là đúng.

c) f(3) = 1 – 8.3 = 1 – 24 = -23 nên khẳng định là sai

Bài 31 (trang 65 – SGK Toán lớp 7 Tập 1)

Cho hàm số y = \dfrac{2}{3}x Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x -0,5 4,5 9
y -2 0
Xem gợi ý đáp án

Từ công thức: y = \dfrac{2}{3}x \Rightarrow x = \dfrac{3}{2}y

Lần lượt thay các giá trị x, y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

x -0,5 -3 0 4,5 9
y \dfrac{-1}{3} -2 0 3 6

Lưu ý: y = ax \Rightarrow x = \dfrac{y}{a}

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button