Giáo dụcLớp 8

Tiếng Anh 8 Review 4: Skills | Tiếng Anh 8

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 8 Review 4: Skills giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1→4 trang 69 tập 2.

Review 4 Skills lớp 8 trang 69 Tập 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm nhiều tài liệu tiếng Anh khác tại chuyên mục Học tiếng Anh. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Tiếng Anh 8 Review 4: Skills, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Review 4: Skills | Tiếng Anh 8

Câu 1

Read the following passage and mark the sentences as true (T) or false (F).

(Đọc đoạn văn sau và đánh dấu đúng (T) hoặc sai (F).)

Texting is a new way of exchanging information, and it is becoming more and more popular among the young. In fact, texting is clearly affecting language. There are no rules for it. We are creating a new aspect of vocabulary and opening up a new kind of playful and direct communication. Naturally, texting is fun and that’s fine, but some people are worried about the effects it might have on a child’s ability to read and write. But not everyone is so worried. An expert says, “Every time a new medium comes along it has an effect on language … But this doesn’t destroy the existing language, it adds to it.” In text messages, many words come from shorthand created in email, such as CUS (See you soon) and so on. Someone says, “Mostly they are original, but sometimes you get a clash of meanings. For example, LOL can mean both Laugh Out Loud and Lots of Love. That could lead to some misunderstandings.”

Đáp án

1. T 2. F=> Texting is always affecting language in both good way and bad way.
3. F=> Some people are worried about texting. 4. F
5. T 6. T

Dịch nghĩa bài đọc

Nhắn tin là một cách mới để trao đổi thông tin và nó đang trở nên phổ biến hơn giữa những người trẻ. Quả thực, nhắn tin đang ảnh hưởng rõ rệt ngôn ngữ. Không có quy luật cho nó. Chúng ta đang tạo ra một khía cạnh từ vựng mới và mở ra một loại một loại giao tiếp trực tiếp và không nghiêm túc. Theo tự nhiên, nhắn tin vui và ổn, nhưng vài người đang lo lắng về ảnh hưởng của nó lên khả năng của trẻ khi đọc và viết. Nhưng không phải mọi người đều quá lo. Một chuyên gia nói rằng: “Mọi lúc một phương tiện truyền đạt mới đi cùng nó ảnh hưởng lên ngôn ngữ… Nhưng điều này không phá hủy ngôn ngữ đang tồn tại, nó bổ sung thêm.” Trong tin nhắn, nhiều từ đến từ từ viết tắt tạo ra trong email, như CUS (See you soon), và vân vân. Vài người nói: “Hầu hết chúng đều có gốc, nhưng thỉnh thoảng bạn có được một ý sự của xung đột nghĩa. Ví dụ. LOL có thể có 2 nghĩa vừa là Laugh Out Loud và Lots of Love. Điều đó có thể dẫn đến hiểu nhầm.”

Câu 2

Choose one of the questions that interests you the most. (Chọn một trong những câu hỏi mà gây ấn tượng em nhất.)

Hướng dẫn làm bài

The most widely used form of communication is social networking. Social networking is much used because you can communicate with a lot of people, including those who are far away. Not only that, social networking also helps us make new friends, chat with each other everywhere without fear of disturbing others. However, using social networks to communicate with each other causes a lot of negative impact on human life. For example: we just sit in a place where we do not go or do anything, press and type in the virtual keyboard, living separately from the world around. Although it has a lot of negative effects, social networking seems to contribute a lot to positive human life. If you use it well, social networking in the future will become a form of communication: safe and most useful!

Dịch nghĩa

Hình thức giao tiếp được sử dụng rộng rãi hiện nay chính là mạng xã hội. Mạng xã hội được sử dụng nhiều bởi bạn có thể giao tiếp với rất nhiều người, kể cả những người đang ở xa. Không chỉ có vậy, mạng xã hội còn giúp chúng ta kết bạn với những người bạn mới, trò chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi mà không sợ làm phiền người khác. Tuy nhiên, sử dụng mạng xã hội để giao tiếp với nhau gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống con người. Chẳng hạn như: chúng ta chỉ ngồi một chỗ không đi đâu hay làm gì, nhấn và gõ vào những cái bàn phím ảo, sống tách biệt với thế giới xung quanh. Mặc dù gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực, thể nhưng mạng xã hội dường như cũng đóng góp cho đời sống con người nhiều điều tích cực, nếu như biết sử dụng thật tốt, mạng xã hội trong tương lai sẽ trở thành hình thức giao tiếp: an toàn và hữu ích nhất!

Câu 3

Listen to the conversation and choose the correct answer to each question.

(Nghe bài đàm thoại và chọn ra câu trả lời chính xác để trả lời câu hỏi.)

Đáp án

1.C 2-B 3-A
4-A 5-C

Nội dung bài nghe

Nick: I had a disastrous morning.

Mike: Oh, what happended?

Nick: I couldn’t find my mobile phone so I went out to find a phone bo­x. It took me half an hour to find a phone box that worked — the first three were all out of order. After that, I dialled Tom’s number and heard the phone ringing, but then there was a silence!

Mike: And then?

Nick: I dialled again and got a wrong number. The third time I had – crossed line — I could hear two people having a personal conversation. The fourth time, I managed to speak to Tom, and we exchanged a few words, then we were cut off and we lost the connection. I got very angry

Mike: And…?

Nick: When I tried again later, he wasn’t in the office.

Mike: But Nick, tell me, what did you want to tell your brother so urgently?

Nick: That my home telephone is out of order. Tom is the Head of the Telecom Department.

Dịch nghĩa

Nick: Tôi đã có một buổi sáng thảm khốc.

Mike: Ồ, chuyện gì đã xảy ra?

Nick: Tôi không thể tìm thấy điện thoại di động của mình vì vậy tôi đã đi ra ngoài để tìm một cái bốt điện thoại. Nó tiêu tốn của tôi nửa tiếng đồng hồ để tìm được chiếc bốt điện thoại còn hoạt động – ba chiếc đầu tiên đã hỏng. Sau đó, tôi gọi số của Tom và nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng rồi có một sự im lặng!

Mike: Và sau đó?

Nick: Tôi đã gọi lại và có một số sai. Lần thứ ba tôi gọi – đường dây bận – tôi có thể nghe thấy hai người đang có một cuộc trò chuyện cá nhân. Lần thứ tư, tôi đã nói chuyện được với Tom, và chúng tôi đã trao đổi một vài từ, sau đó chúng tôi bị cắt đứt và chúng tôi đã mất kết nối. Tôi rất tức giận.

Mike: Và …?

Nick: Khi tôi thử lại sau, anh ấy không ở trong văn phòng.

Mike: Nhưng Nick, hãy nói cho tôi biết, bạn đã muốn nói gì với anh ấy một cách khẩn trương như vậy?

Nick: Điện thoại nhà của tôi không hoạt động. Tom là Trưởng phòng Viễn thông.

Câu 4

Write an online message to a friend and tell him/ her about the problems you have had recently with your iPad.

(Viết một tin nhắn trực tuyến cho một người bạn và nói cho cậu ấy/ cô ấy nghe về những vấn để đó mà em gặp với iPad của em.)

Dịch nghĩa

Hi Nam,

I got an iPad. It is very interesting but also makes me confused. It is also time-consuming because there are much information I would like to know and I spend much time on it. And the battery is flat, I just can use it in 5-6 hours. Sometimes the wifi is not very good and Í will have no connection with Internet. I think I could be due to the problem with the wifi connection output of my iPad. When I open 2-3 applications at the same time, the touch screen is not very sensitive and sometimes the iPad stands by. If I have free time, I will have it repaired in Apple shop.

Dịch nghĩa

Chào Nam,

Mình có một cái iPad đấy. Nó rất thú vị nhưng cũng làm mình bối rối. Nó cũng làm mình tốn thời gian bởi vì có quá nhiều thông tin mà mình muốn biết và mình dành rất nhiều thời gian sử dụng nó. Và pin thì yếu, mình chỉ có thể sử dụng được 5-6 tiếng thôi. Thỉnh thoảng wifi không tốt lắm và mình sẽ không kết nối Internet dược. Mình nghĩ là do đầu kết nối wifi của iPad mình có vấn đề. Khi mình mở 2-3 ứng dụng cùng lúc, màn hình cảm ứng không nhạy lắm và đôi khi còn bị đứng máy. Nếu khi nào rảnh, mình sẽ đi sửa nó ở cửa hàng Apple.

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button