Giáo dụcLớp 8

Unit 11 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

Tiếng Anh 8 Unit 11 Communication giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→4 trang 53 để chuẩn bị bài Science and Technology trước khi đến lớp.

Soạn Unit 11 lớp 8 Communication được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Communication Unit 11 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

1. Match the inventors in A with their inventions in B.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 8: Communication | Tiếng Anh 8

(Nối những nhà phát minh trong phần A với những phát minh của họ trong phần B.)

А B
Thomas Edison the steam engine
Sir Alexander Fleming Facebook
Alexander Graham Bell the light bulb
The Wright brothers penicillin
James Watt the Internet (WWW)
Mark Zuckerberg the telephone
Tim Berners-Lee the airplane

Câu 2

2. Work in groups. Discuss the question: Which invention is more useful?

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi: Phát minh nào hữu hơn?)

Example:

A: The invention of the airplane is very important because it has changed the way people travel and transport goods around the world.

B: You are right. But I think the invention of penicillin is more useful because it has saved lots of lives.

Gợi ý đáp án

A: I think the light bulb the most important invention. Because the invention of the light bulb enables us to work at night. This greatly improves productivity, enhances the quality of our life, and reduces crime rates.

B: You are right. But I think the invention of the Internet is the most important in this modern life because it helps connect people around the world.

C: I think so, too.

Câu 3

a. Ha had an interesting dream last night in which she met and interviewed Alexander Graham Bell, the inventor of the telephone.

(Hà có một giấc mơ thú vị vào tối hôm qua mà trong đó có đã gặp và phỏng vấn Alexander Graham Bell, người phát minh ra điện thoại.)

Ha: When and where were you born?

Bell: I was born in 1847 in Scotland.

Ha: And did you go to school in Scotland?

Bell: Yes, I went to the Royal High School.

Ha: What subject did you like best?

Bell: I always liked sciences, especially biology.

Ha: Did you go to university?

Bell: Yes, I went to Edinburgh University, and then to the University of London.

Ha: And what did you do after that?

Bell: I taught the deaf-mute in Boston, USA.

Ha: When did you invent the telephone?

Bell: Well, I invented the telephone quite by chance in 1876 when I made a mistake while doing an experiment …

Ha: How interesting!

3.b. Two days later, Ha told her friend what Alexander Bell said. Now report what Ha told her friend, using reported speech.

(Hai ngày sau, Hà nói với bạn cô ấy những gì mà Alexander Bell đã nói. Bây giờ báo cáo những gì Hà nói với bạn cô ấy, sử dụng câu tường thuật.)

Example: Alexander Bell said that he had gone to the Royal High School.

(Ví dụ: Alexander Bell nói rằng ông đã học trường trung học Hoàng gia.)

1.____________

2.____________

3.____________

Gợi ý đáp án

a) Tạm dịch Câu đọc:

Hà: Ông được sinh ra ở đâu và khi nào?

Bell: Tôi sinh năm 1847 ở Scotland.

Hà: Và ông đã đi học ở Scotland phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học ở trường Hoàng Gia.

Hà: Ông thích nhất môn nào?

Bell: Tôi luôn thích khoa học, đặc biệt là sinh học.

Hà: Ông đã đi học đại học phải không?

Bell: Đúng vậy, tôi đã đi học đại học Ediburgh và sau đó Đại học Luân Đôn.

Hà: Và ông đã làm gì sau đó?

Bell: Tôi đã dạy người câm điếc ở Boston, Mỹ.

Hà: Ông đã phát minh ra điện thoại khi nào?

Bell: À, tôi đã phát minh ra điện thoại tình cờ vào năm 1876 khi tôi gây ra lỗi khi làm một thí nghiệm…

Hà: Thật thú vị!

b)

1. He said to me that he was born in 1847 in Scotland.

2. He told me that he always liked sciences, especially biology.

3. He told me that he had taught the deaf-mute in Boston, USA.

4. He said to me that he had invented the telephone by chance in 1876.

Câu 4

4. Work in pairs. One of you is a reporter, and the other is Tim Berners-Lee. Role-play, using the information given.

(Làm theo cặp. Một trong các bạn là một phóng viên, một người khác là Tim-Berners-Lee. Đóng vai. sử dụng thông tin được cho.)

Tim Berners-Lee: British computer scientist, inventor of the Internet

– born 8 June 1955 – London

– 1973 – 1976: Oxford University

– 1978: joined company called D. G. Nash

– 1990: built first Web browser

– 6 August 1991: first website put online

Gợi ý đáp án

A: When and where were you born?

B: I was born on 8 June 1955 in London.

A: Which university did you study?

B: I studied in Oxford University from 1973 to 1976.

A: Where did you work after that?

B: I joined company called D.G. Nash in 1978.

A: When did you build first Website?

B: I built first Web browser in 1990.

A: When did it finish?

B: I put online the first website on 6 August 1991.

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

http://caf.vass.gov.vn/noidung/hoidap/Lists/DanhSachCauHoi/DispForm.aspx?ID=11338

https://dichvucong.mard.gov.vn/fileattach/dvc/Shared%20Documents/cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://dichvucong.backan.gov.vn/fileattach/dvc/DinhKemHoSo/2022-09/E-OwB5qd0G9xZ1Tqcac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://dichvucong.moh.gov.vn/documents/20182/20346614/upload_00001555_1664370907507.pdf?version=1.0&fileId=20347545

https://1cua.moh.gov.vn/documents/20182/20346614/upload_00001555_1664370907507.pdf

https://dichvucong.bacgiang.gov.vn/ContentFolder/ais/GiayToCaNhan/2022-09-28/cac-tu-viet-tat-tren-facebook-200433-280922-38.pdf

https://dichvucong.kiengiang.gov.vn/documents/10180/8770190340/TNM05_V4_8760810739.pdf

http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/2022/09/28/cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf.pdf

https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/uploads/App_File/Applicant/281054621/2022/09/28/cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://dichvucong.moit.gov.vn/RegisterFiles/2022/09/28/20/20220928201024_cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/documents/10180/44198401/EF140.2_V2_112201.pdf

https://dichvucong.travinh.gov.vn/tttl/84//khoDuLieuCaNhan//55550/2022/09/cactuviettattrenfacebook_1664370982.pdf

https://soxd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//ab2ae39f-8f2c-4148-8891-2a81b4ebaad4cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

http://sogtvt.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//6f766e45-e67a-463b-a0bb-f9c87af554b9cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://congdoan.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//f71711b0-464f-42d5-a5b2-9b839b4f87fdcac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://vksnd.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//8b472c49-da7a-4c33-8355-27dad13e09ffcac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://sonoivu.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//f1463bba-f36a-4a6f-b959-b8bd31efbcd4cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://mattrantoquoc.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//18cfe320-11ac-4c8e-b827-a0889d59dc48cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://soct.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//11833947-86e9-4965-ac81-2642b9bb3d16cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

http://songlo.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//294ce61c-09c3-4966-bd1d-1949356e4642cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://soldtbxh.vinhphuc.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//15c40d7f-23df-49f0-bdc8-bb2e1c2ae7cdcac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://laichau.gov.vn/upload/2000066/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_c0af4.pdf

https://moit.gov.vn/upload/2005517/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_9ab1f.pdf

http://thanhpho.laichau.gov.vn/upload/103883/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_15c11.pdf

http://bqlkcn.phutho.gov.vn/upload/104050/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_b114f.pdf

http://yenson.tuyenquang.gov.vn/upload/103389/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_5d18b.pdf

http://buonchoah.krongno.daknong.gov.vn/upload/105070/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_ae156.pdf

http://tamthang.cujut.daknong.gov.vn/upload/101282/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_d87de.pdf

https://dakrve.konray.kontum.gov.vn/upload/104962/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_6c2da.pdf

http://hamon.huyendakha.kontum.gov.vn/upload/104952/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_e4aee.pdf

https://songhinh.phuyen.gov.vn/upload/103900/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_46019.pdf

http://khcnpy.gov.vn/upload/105032/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_45ab8.pdf

https://binhdinh.gov.vn/upload/2005340/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_916db.pdf

https://www.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//24c605a0-f382-47fd-885e-1067aec7b732cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://sonoivu.yenbai.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//8a7321ec-f349-4431-89c5-225603571446cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

http://qlkh.ued.udn.vn/hoi-dap/1802/

http://qlkh.ued.udn.vn/upload/tailieu/cac-tu-viet-tat-tren-faceboo-1664376146k.pdf

https://soyte.thaibinh.gov.vn/upload/80613/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_7c8a8.pdf

https://soxaydung.thaibinh.gov.vn/upload/80612/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_ceaf7.pdf

https://donghung.thaibinh.gov.vn/upload/80589/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_e8e10.pdf

https://kienxuong.thaibinh.gov.vn/upload/80591/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_5ef4a.pdf

https://tienhai.thaibinh.gov.vn/upload/80593/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_8d2e6.pdf

https://vuthu.thaibinh.gov.vn/upload/80595/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_03683.pdf

https://thaithuy.thaibinh.gov.vn/upload/80594/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_5dbbf.pdf

https://hungha.thaibinh.gov.vn/upload/80590/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_c23b1.pdf

https://sonnptnt.thaibinh.gov.vn/upload/80606/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_45040.pdf

https://sokhdt.thaibinh.gov.vn/upload/80601/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_abbac.pdf

https://vpubnd.thaibinh.gov.vn/upload/80596/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_d7c7b.pdf

https://portalold.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/sokhcn/Pages/Chi-tiet-doi-thoai-cung-Co-quan-chuc-nang.aspx?stt=104

http://moitruongdothi.hatinhnet.vn/upload/tailieu/cac-tu-viet-tat-tren-faceboo-1664377078k.pdf

https://dmec.moh.gov.vn/documents/10182/35159723/upload_00069383_1664377168890.pdf

https://www.sav.gov.vn/Uploads/ajaxUpload//d0d03ac9-ca80-43c9-9ff2-bbed6e8fb335cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://snn.quangbinh.gov.vn/3cms/upload/snnvptnt/File/cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://www.quangninh.gov.vn/bannganh/BanDanVan/Trang/chi-tiet-gop-y.aspx?q=110

http://soytequangninh.gov.vn/upload/1002610/20220928/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_a1ec2bb46f.pdf

http://soyte.hatinh.gov.vn/upload/1000030/20220929/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_b5989bb46f.pdf

https://vinhlong.gov.vn/DesktopModules/PAKN/Upload/GUIPAKN/fffdbeca-bcc0-4e53-b290-defcb2c84f8d.pdf

https://phutho.gov.vn/sites/default/files/hoi-dap/2022-09/cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://dichvucong.tayninh.gov.vn/Account/DownLoad?url=1C_20220929113006_%E2%98%BAcactuviettattrenfacebook.pdf&ten=cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/api/get-files/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_1664426208228.pdf

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/api/get-files/y-nghia-ngay-20-thang-10_1664426208375.pdf

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/api/get-files/no-nut-november_1664426208397.pdf

https://file.most.gov.vn/PAKN/2022/9/f7ca73fe-d508-451f-b1b0-0e50cd8b4358.pdf

https://stc.gialai.gov.vn/CMSModules/BizForms/CMSPages/GetBizFormFile.aspx?filename=7a1b53b1-d003-4c42-b792-78030010a077.pdf

http://congttvp.ungdungtructuyen.vn/Uploads/ajaxUpload//ee368f0e-6011-442b-9a6e-025056fde4bbcac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

https://adminpbgdpl.quangngai.gov.vn//Content/Upload/20220929114702-cac-tu-viet-tat-tren-facebook.pdf

http://bienhoa.dongnai.gov.vn/Lists/Hi%20p/DispForm.aspx?ID=757

https://vinhlong.edu.vn/upload/21027/20220929/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_3db25.pdf

http://antoanthucphamlamdong.gov.vn/upload/1003367/20220929/cac-tu-viet-tat-tren-facebook_3b864bb46f.pdf

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button