Giáo dụcLớp 8

Unit 11 lớp 8: Skills 2 | Tiếng Anh 8

Giải bài tập Tiếng Anh 8 Unit 11 Skills 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→5 trang 55 để chuẩn bị bài Science and Technology trước khi đến lớp.

Soạn Unit 11 lớp 8 Skills 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới trang 55. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Skills 2 Unit 11 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 8: Skills 2 | Tiếng Anh 8

Câu 1

1. Listen to the conversation and choose the best summary.

(Nghe Câu đàm thoại và chọn ra tóm tắt hay nhất.)

a. The benefits that advances in science and technology may bring to people’s lives.

b. The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

c. The drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives.

Gợi ý đáp án

Chọn B

Audio script:

Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?

Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.

Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.

Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, and overcrowding won’t be a problem any more…

Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and the Internet.

Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.

Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. In my opinion, science and technology will bring new problems to people.

Duong: Like what?

Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution…

Nick: You’re right: so many new proplems…

Câu 2

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them.

(Nghe lần nữa Câu đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà em nghe được.)

1. problems

2. high yields

3. the moon

4. overcrowding

5. on television

6. bring unemployment

Gợi ý đáp án

1. problems (vấn đề)

2. high yields (năng suất cao)

4. overcrowding (quá đông đúc)

6. bring unemployment (đem lại thất nghiệp)

Câu 3

3. Listen again and answer the questions.

1. What will help feed the large population on Earth?

2. Where may we be able to live?

3. What does Nick say he likes?

4. Does Chau think science and technology may bring problems?

5. What does Nick think at the end of the conversation?

Gợi ý đáp án

1. High yields in farming will.

2. On other planets.

3. He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet.

4. Yes, she does.

5. He thinks there will be many new problems.

Câu 4

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below.

(Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn Câu bên dưới.)

I disagree with the idea that robots will only bring benefits to people in the future. Robots will also have some negative effects. Firstly, they will be very expensive and we will spend too much money buying and fixing them. Secondly, robots in factories will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless. Thirdly, robots in our homes will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive. In short, robots will do many things for us, but they may not improve the quality of our lives.

Introduction: disagree

Idea 1:

Idea 2:

Idea 3:

Conclusion: not always good

Gợi ý đáp án

Introduction: disagree that robot will only bring benefits to people in the future.

Idea 1: expensive

Idea 2: make workers jobless

Idea 3: we become lazy and inactive

Conclusion: not always good for qualities of lives.

Tạm dịch:

Giới thiệu: Tôi không đồng ý với ý tưởng mà người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Ý 1: đắt đỏ

Ý 2: làm cho công nhân thất nghiệp

Ý 3: Chúng ta trở nên lười biếng và thụ động

Kết luận: không phải lúc nào cũng tốt cho chất lượng cuộc sống.

Câu 5

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic.

(Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

Do you agree or disagree with the following idea?

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home.

Gợi ý đáp án

I don’t agree. They still need teacher to explain the idea for them. Sometimes they understand wrong/incorrectly and teacher can help them to understand right/correctly.

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button