Giáo dụcLớp 8

Unit 12 lớp 8: Project | Tiếng Anh 8

Giải Tiếng Anh 8 Unit 12 Project giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần 1→4 trang 67 để chuẩn bị bài Life On Other Planets trước khi đến lớp.

Soạn Unit 12 lớp 8 Project được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Project Unit 12 lớp 8, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Unit 12 lớp 8: Project | Tiếng Anh 8

Câu 1

1. Write the phrases in the box under the pictures, and then answer the questions.

(Viết những cụm từ trong khung bên dưới hình và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

A. space buggy – toa không gian

B. space shuttle – xe buýt không gian

C. Vostok spacecraft – tàu không gian Vostok

1. What are the things in the pictures?

(Những thứ trong hình là gì?)

=>They are a space buggy, a space shuttle and Vostok spacecraft.

(Chúng là một toa không gian, một xe buýt không gian và tàu không gian Vostok.)

2. When might they be used?

(Chúng được sử dụng khi nào?)

=> A space buggy may be used by austronauts to travel in the surface of the Moon and carry out research.

(Một toa không gian có thể được dùng bởi phi hành gia để đi trên bề mặt mặt trăng và tiến hành nghiên cứu.)

3. Who might use them?

(Ai sử dụng chúng?)

=> The space shuttles were used by NASA to bring astronauts on missions in space. They were also used to help assemble the International Space Station. There were five space shuttles built in total.

(Xe buýt không gian được dùng bởi NASA để mang phi hành gia làm nhiệm vụ trên không gian. Chúng cũng được dùng để giúp làm mẫu tại trạm Không gian Quốc tế.)

Vostok 1, a spacecraft which was launched on 12. 04. 1961, taking Yuri Gagarin, a cosmonaut, from Soviet Union into space.

(Vostok 1, một tàu không gian mà được phóng vào ngày 12/04/1961, mang theo Yuri Gagarin, một phi hành gia từ Sô Viết (Liên Xô) vào vũ trụ.)

Câu 2

2. Work in groups. Choose a space vehicle or machine you like from the pictures or elsewhere.

(Làm theo nhóm. Chọn một phương tiện không gian hoặc cỗ máy em thích từ hình ảnh hoặc nơi khác.)

Gợi ý đáp án

I like Space Shuttle because I want to fly to other planets in the solar system. (Tôi thích xe buýt không gian vì tôi muốn bay đến những hành tinh khác trong hệ mặt trời)

Câu 3

3. Search for information about the vehicle or machine.

– What is the vehicle/ machine called?

– Where and when might it be used?

– What energy does the vehicle/ machine use?

– Who can control the vehicle/ machine?

– What is special about this vehicle/ machine?

Gợi ý đáp án

– It is called the “Moon buggy” or the Lunar Roving Vehicle (LRV).

– It was used on the Moon in the last three missions of the American Apollo program (15, 16, and 17) during 1971 and 1972.

– It use battery – powered.

– NASA’s astronauts can control this vehicle.

– It can endure the freezing-cold temperatures of the Moon at night.

Câu 4

4. Present the information to the class. Vote for the best presentation.

(Trình bày thông tin cho lớp. Bình chọn bài hay nhất.)

Gợi ý đáp án

Good morning teacher and friends,

Today, on behalf of my team, I would like to present to you the information of a vehicle for space exploration.

This vehicle is called “Moon buggy” or the Lunar Roving Vehicle (LRV). It was used on the Moon in the last three missions of the American Apollo program (15, 16 and 17) during 1971 and 1972. It uses battery for providing power so you need to charge it like you charge your mobile phone before using it. This vehicle is quite complex so it can only be controlled by NASA’s astronauts since they are trained to do so. Lastly, an interesting feature of this vehicle is that it can endure the freezing-cold temperature of the Moon at night. All the above amazing features enable this vehicle to complete its mission to help human to explore the space.

Thank you for listening!

Đăng bởi: PPE.Edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục, Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button